Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu

Download algemene voorwaarden

Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' streeft ernaar de communicatie en samenwerking met haar klanten zo optimaal mogelijk te houden. Onder het motto 'Een goed product maakt een tevreden klant' proberen we zo veel mogelijk problemen te voorkomen en kwalitatief goede producten te leveren. Dat begint al bij de uitgebreide informatie op de site en in de winkel en gaat door tot de professionele nazorg.
Mocht er onverhoopt toch iets mis gaan, dan zullen we alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een goede oplossing te vinden.
 
Algemene Voorwaarden:
 
Vliegerbedrijf 'de Paddestoel'
Vlaardingerdijk  5 - 7
3117 EA  Schiedam
Tel. 010 - 473 74 14
info@depaddestoel.nl
 
 
* 1 *       Definities:
 
Aanbieder:
Vliegerbedrijf 'de Paddestoel'
 
Klant:
U. Degene die de bestelling plaatst en zodoende een Overeenkomst met Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' aangaat.
 
Product:
Het Product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen de Klant en Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' binnen een overeengekomen termijn aan de Klant geleverd dienen te worden en waarvoor de Klant een bepaalde prijs dient te betalen.
 
Voorwaarden:
De laatst geldende algemene Voorwaarden van Vliegerbedrijf 'de Paddestoel'.
 
Overeenkomst:
De koopovereenkomst tussen de Klant en Vliegerbedrijf 'de Paddestoel'.
 
Schriftelijke reactie:
Onder schriftelijke reactie wordt een reactie per email of brief verstaan aan Vliegerbedrijf 'de Paddestoel'.
 
 
* 2 *       Algemeen:
 
2.1    
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' zijn deze Voorwaarden van toepassing, welke ter inzage zijn in de winkel en op het internet.
 
2.2    
Door het doen van een bestelling accepteert de Klant uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
 
2.3    
Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van de Internetsite te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 
2.4    
Prijzen en teksten zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.
 
 
* 3 *       Overeenkomst:
 
3.1    
De koopovereenkomst tussen de Klant en Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.
 
3.2    
Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of geleverd kan worden, deelt Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' dit mede binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.
 
3.3    
Aanbiedingen, offertes of eerder gemaakte afspraken gelden niet automatisch voor nabestelligen.
 
3.4    
De administratie van Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Klant aan Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' verstrekte opdrachten, gedane betalingen en van de door Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' verrichtte leveringen.
 
 
* 4 *       Levertijden:
 
4.1    
Bij ieder product staat de verwachte levertijd vermeld. Deze levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de levertijd geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 
4.2    
Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' hanteert een maximale levertijd van dertig (30) dagen. Na het verstrijken van de maximale levertijd heeft de Klant het recht de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden.
 
4.3    
De opgegeven verwachte levertijd geldt uitsluitend voor leveringen binnen Nederland en blijft immer indicatief.
 
4.4    
Indien de Klant reeds een betaling heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, welke ingevolge van artikel 4.2 van deze Voorwaarden door de Klant wordt ontbonden, zal Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' het reeds betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Schriftelijke ontbinding aan de Klant terugbetalen.
 
4.5    
Bij bestellingen van meerdere producten en worden deze als één (1) zending aan de Klant toegestuurd, waarbij de levertijd van het product met de langste levertijd als uitgangspunt dient.
 
4.6    
De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' bepaald. De Klant kan aangeven hoe en wanneer de zending moet worden aangeboden. Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' maakt zo veel mogelijk gebruik van gerecycled verpakkingsmateriaal.
 
4.7    
Bestellingen worden geleverd via GLS/Pakket Dienst.
 
 
* 5 *       Prijzen - Betalingen - Prijsverhogingen:
 
5.1    
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Indien de Klant zich niet in het land van de verzending bevindt is deze zelf aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
 
5.2
Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' brengt geen verpakkings- of handlingskosten in rekening. De Klant betaald uitsluitend de actuele verzendkosten.
 
5.3    
Bij bestellingen van  € 75,-  en meer zijn de verzendkosten voor rekening van Vliegerbedrijf 'de Paddestoel'.
Uitgezonderde producten zijn: producten die extra zwaar zijn (zoals bijvoorbeeld knikkers) of langer dan 120 cm zijn. In dit geval wordt met een hoger franco bedrag gerekend. Dit kan je vooraf terugvinden als je het product in de winkelwagen plaatst, hiervoor is geen account nodig.. Extra kosten voor verzending naar een adres in het buitenland, zijn altijd voor rekening van de Klant.
 
5.4    
Bij bestellingen onder  € 75,-  worden de verzendkosten van tevoren berekend en nog voor bestelling zichtbaar op de orderbevestiging.
 
5.5
Voor pakketten die buiten de maten 120 x 60 x 60 cm. vallen, wordt een extra bedrag in rekening gebracht. Deze standaard toeslag brengt de vervoerder aan Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' in rekening.
 
5.6    
Er zijn vier mogelijkheden van betaling:
 
-  Betaling per iDEAL
 
-  Vooruitbetaling op rekening ABN/AMRO Schiedam No.: NL 46 ABNA 047 33 75 737
 
-  Rembours levering.
Via GLS/Pakket Dienst is een rembourszending alleen binnen Nederland mogelijk waarbij het remboursbedrag boven het normale tarief wordt gerekend.
Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' neemt vooraf telefonisch contact op met klanten die onder rembours bestellen, om te controleren of de bestelling klopt en daadwerkelijk verstuurd kan worden, omdat het te vaak voor kwam dat rembourspakketten onbesteld werden terugbezorgd.
 
-  Pakket afhalen in de winkel.
Er kan contant of per pin worden afgerekend in de winkel, wanneer wordt gekozen voor 'afhalen in de winkel'. 
 
5.7
Wanneer op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behoudt Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' zich het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De Klant heeft dan de mogelijkheid de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 
5.8
In het toegezonden pakket treft de Klant een uitgebreide factuur met vermelding van Aanbieder, Klant, datum, producten, prijzen en BTW.
 
5.9
Bij prijsstijgingen houdt Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' zich aan de gemaakte prijsafspraak indien het product binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de orderbevestiging wordt betaald. Wanneer de dertig (30) dagen termijn is verstreken gelden eventuele nieuwe prijzen en zal een nieuwe orderbevestiging worden toegestuurd.
 
 
* 6 *       Garantie:
 
6.1
Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
 
6.2
De bijgeleverde factuur dient als garantiebewijs.
 
6.3
De garantie geldt voor een periode van zes (6) maanden, tenzij met nadruk anders vermeld. Deze garantie geld voor fabrieksfouten en is niet van toepassing op schades veroorzaakt door normaal of extreem gebruik.
 
6.4
2e Hands producten of producten die in de aanbieding zijn, vallen buiten de normale garantietermijn.
 
6.5
Indien een product gebreken vertoont die onder de normale garantie vallen heeft Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' het recht het product binnen een redelijke termijn tot ten hoogste dertig (30) dagen na retournering van het betreffende Product met daarbij een Schriftelijke motivering, te herstellen dan wel te vervangen. Het herstelde of nieuwe product wordt op kosten van Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' naar de Klant toegezonden. De Klant draagt zelf de kosten voor het retourneren van producten. Gemaakte verzendkosten worden niet aan de Klant geretourneerd.
 
 
* 7 *       Reclames:
 
7.1
De Klant kan een beschadigd pakket het beste niet accepteren en meteen retour geven aan de bezorger. Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' zorgt dan zo snel mogelijk voor een nieuwe zending.
 
7.2
De Klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de Klant Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' daarvan zo spoedig mogelijke en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, telefonisch of Schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
 
7.3
Na ontvangst van de Producten heeft de Klant zeven (7) dagen de tijd om zich te bedenken en zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en de producten ongebruikt en ongeopend terug te sturen. Daarbij draagt de Klant zelf de kosten van de retourzending. Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' zal binnen veertien (14) dagen na de ontvangstdatum van de retourzending het betaalde bedrag terugbetalen met uitzondering van de verzendkosten.
 
7.4
Indien is aangetoond dat het geleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoord, heeft de Klant de keuze het betreffende Product, ongebruikt en ongeopend, tegen retournering daarvan te laten vervangen door een nieuw product dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.
 
7.5
Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het Product reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de Klant (anders dan die van Vliegerbedrijf 'de Paddestoel', de leverancier of de transporteur van het Product) is beschadigd. In dit geval zal de Aanbieder de Klant hiervan Schriftelijk in kennis stellen. Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' heeft dan het recht de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag.
 
7.6
Geringe afwijkingen in kwaliteit van Producten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de Overeenkomst.
 
 
* 8 *       Aansprakelijkheid:
 
8.1
Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Vliegerbedrijf 'de Paddestoel'.
 
8.2
Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internetsite van Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' wegens storingen of anderszins.
 
8.3
Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' aanvaardt geen aansprakelijkheid voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten op haar site.
 
8.4
De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn wachtwoord en moet zelf misbruik of ongeautoriseerd gebruik hiervan voorkomen. Wanneer de Klant het vermoeden heeft dat er misbruik of ongeautoriseerd gebruik van zijn wachtwoord wordt gemaakt kan hij zelf zijn wachtwoord wijzigen. De Klant kan Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' Schriftelijk verzoeken zijn account te verwijderen indien hij er geen gebruik meer van maakt of als het misbruik aanhoudt. Indien er onrechtmatig eigendom wordt verkregen over gegevens, informatie of accounts die opgeslagen zijn bij Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' wordt de Klant hier direct van op de hoogte gebracht.
 
 
* 9 *       Overmacht:
 
9.1
Bij overmacht heeft Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' het recht, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten tot een maximum van 30 dagen, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Klant dit Schriftelijk mede te delen en zonder dat Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' gehouden is tot enige schadevergoeding.
 
9.2
Onder overmacht van Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' wordt verstaan elke van haar wilonafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 
 
* 10 *     Toepasselijk Recht:
 
10.1
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.
 
10.2
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst tussen Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' en de Klant dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Nederlands Recht en in de Nederlandse taal.
 
10.3
In geval van uitleg van de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 
10.4
Wanneer Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden heeft toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' deze Voorwaarden soepel toepast.
 
10.5
Alle rechten van intellectuele eigendom op aan de Klant ter beschikking gestelde Producten en verband houdende met deze Internetsite berusten bij Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' cq haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan: octrooi-, merk-, tekeningen-, en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken of andere voortbrengselen, alsmede (al dan niet octrooieerbare) technische - en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 
10.6
Vliegerbedrijf 'de Paddestoel' garandeert niet dat de aan u geleverde Producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/ of industrieel eigendomsrecht van derden.
 
 
* 11*      Privacy
 
Zie Privacy Policy.